Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

Washington

Everett (425) 322-2822
Olympia (360) 252-9600
Seattle (206) 357-9233
Spokane (509) 232-7091
Tacoma (253) 590-2538
Vancouver (360) 326-9416
Whatcom County (360) 318-7400
Yakima (509) 895-2437