Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

Virginia

Crittenden (757) 238-5635
Engleside (703) 546-1820
Farmville (434) 607-4739
Haymarket (703) 468-0490
King William (804) 885-3633
Newport News Zone 4 (757) 772-6495
Richmond (804) 767-5794
Shenandoah Park (540) 999-4090
Stafford (540) 446-2825
Washington Zone 19 (703) 563-9002
Washington Zone 8 (703) 562-9764