Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

Texas

Allen (469) 854-2474
Allen Eacs (972) 332-3000
Amarillo (806) 553-4438
Arlington (817) 385-6958
Arlington (817) 301-0157
Austin (512) 287-5100
Dallas (972) 692-4390
Dallas (469) 248-4196
Deer Park (281) 476-7859
Denton (940) 230-2431
Dickinson (832) 769-4675
Euless (817) 554-5264
Euless Ems (817) 803-3254
Fort Worth (817) 840-3104
Fort Worth (817) 349-6790
Grand Prairie Ems (214) 988-6192
Houston (832) 426-7878
Houston Suburban (281) 617-4335
Irving (469) 713-1472
Irving Ems (469) 442-1735
Port Arthur (409) 293-4033
San Antonio (210) 547-7342
Tomball (281) 205-0313