Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

Pennsylvania

Allentown (lehigh) (484) 244-2000
Harrisburg City Zone-2 (717) 370-7075
Lancaster (717) 406-1461
Lebanon (717) 222-5043
Mount Pocono (570) 972-0796
Newtown (267) 352-6562
Philadelphia Suburban Zone 10 (610) 675-0042
Philadelphia Suburban Zone 17 (484) 465-9672
Philadelphia Zone 1 (215) 599-1761
Philadelphia Zone 2 (267) 284-0109
Pittsburgh Suburban Zone 10 (412) 872-9653