Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

New York

Buffalo (716) 462-5796
Kings Park (631) 292-1339
Nassau Zone 1 (516) 301-5100
New York City Zone 04 (347) 803-1077
Poughkeepsie (845) 625-0642
Rochester (585) 507-4809
Syracuse (315) 849-9091