Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

New Jersey

Atlantic City (609) 385-4177
Bayonne (201) 443-1780
Camden (856) 831-1841
Dover (973) 343-0231
Freehold (732) 414-7106
Hackensack (201) 983-4075
Jersey City (201) 595-0334
New Brunswick (732) 579-0062
Passaic (973) 859-1441
Rutherford (201) 549-7720
Summit (908) 376-1729
Toms River (732) 608-2300
Union City (201) 537-9202
Woodbridge (732) 582-3380