Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

Massachusetts

Attleboro (508) 463-3461
Boston (857) 241-1098
Braintree (781) 930-0610
Brockton (774) 776-7039
Burlington (781) 345-5609
Chelsea (617) 336-3525
Dorchester (617) 446-5800
Framingham (508) 663-5000
Lawrence (978) 379-8400
Lowell (978) 856-4220
Lynn (339) 440-8450
Norwood (781) 948-4560
Springfield (413) 241-8791
Worcester (508) 796-4177