Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

Illinois

Calumet City (708) 782-4131
Chicago Zone 02-edgewater (773) 751-5020
Chicago Zone 03-newcastle (847) 972-6431
Hillside (708) 486-2524
Huntley (847) 515-6961
Joliet (815) 531-1985
West Chicago (630) 206-1100