Số Kết Nối của Lunex

Hãy dùng số Kết Nối địa phương để được thêm phút

Số kết nối của Lunex
Để tránh trường hợp phải trả lệ phí gọi đường dài, xin quý vị hỏi trước với công ty điện thoại
của mình để biết chắc rằng số kết nối mà quý vị sẽ dùng là số kết nối địa phương.
Dùng Số Kết Nối miễn phí 1-888-777-6588 (Tính thêm 2 xu mỗi phút)

Florida

Cape Coral (239) 443-1447
East Orange (407) 442-2076
Fort Lauderdale (954) 448-7792
Jacksonville (904) 418-5949
Lakeland (863) 248-7790
Melbourne (321) 574-4347
Miami (786) 270-5900
New Port Richey (727) 484-7493
Orlando (321) 281-9180
Pensacola (850) 454-1305
Plant City (813) 567-0159
Pompano Beach (954) 691-0575
Tampa Central (813) 864-9944
West Palm Beach (561) 909-6880
Winter Haven (863) 508-3117